NL | FR | EN

Blogpost

Bespaar tot 2 250 euro op de vertaling van uw digitale communicatie

Aankoopvoorwaarden Déesse

 1. De eventuele verkoopvoorwaarden van de leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De leverancier draagt bij de aanlevering van zijn teksten en vertalingen automatisch alle rechten met betrekking tot deze teksten en vertalingen die hij zou kunnen laten gelden over aan Communicatiebureau Déesse bvba.
 3. Indien Communicatiebureau Déesse bvba van een van haar klanten een klacht ontvangt over de kwaliteit van het door de leverancier geleverde werk of zelf meent dat dat werk niet naar behoren is uitgevoerd, behoudt Communicatiebureau Déesse bvba zich het recht voor de eventuele claims van haar klant te verhalen op de leverancier en bijkomend een schadevergoeding te eisen voor de geleden schade. Déesse behoudt zich desgevallend eveneens het recht voor haar betalingsverplichtingen jegens de leverancier voor onbepaalde tijd te schorsen.
 4. De leverancier mag bevestigde schriftelijke opdrachten die door Communicatiebureau Déesse bvba worden afgezegd, factureren volgens het geleverde werk op het moment van de annulatie. De leverancier dient ter staving hiervan het geleverde werk onverwijld voor te leggen. Communicatiebureau Déesse bvba behoudt zich niettemin het recht voor de vordering van de leverancier in te perken indien Communicatiebureau Déesse bvba meent dat daar gegronde redenen voor zijn.
 5. Zodra een leverancier merkt dat hij een opdracht niet op tijd zal kunnen vervullen, dan wel te laat zal komen op een afspraak, dient hij hier Communicatiebureau Déesse bvba onverwijld van op de hoogte te stellen. In geval van laattijdige levering behoudt Communicatiebureau Déesse bvba zich het recht voor een deel van of het volledige afgesproken tarief in te houden, onverminderd enige bijkomende schadevergoedingen die door Communicatiebureau Déesse bvba kunnen geëist worden.
 6. De leverancier mag bevestigde tolkopdrachten die door Communicatiebureau Déesse bvba worden geannuleerd, factureren volgens volgend schema:
  • annulatie tussen de bevestiging van de opdracht en zes werkdagen vóór de eerste dag van de tolkopdracht: 50% van het voorziene factuurbedrag;
  • annulatie binnen vijf werkdagen vóór de eerste dag van de tolkopdracht: 100% van het voorziene factuurbedrag;
   met dien verstande dat verplaatsingsvergoedingen, per diems, hotelovernachtingen en andere aanverwante kosten, nooit in aanmerking komen voor vergoeding in geval van annulatie.

  Communicatiebureau Déesse bvba behoudt zich desgevallend het recht voor de leverancier een alternatieve opdracht aan te bieden, eventueel een schriftelijke (vertaal)opdracht. Indien de leverancier weigert op het alternatief in te gaan, verliest hij het recht om de geannuleerde tolkopdracht te factureren. Indien de leverancier het alternatief aanvaardt en het totale te factureren bedrag van deze alternatieve opdracht lager ligt dan het totale te factureren bedrag van de geannuleerde tolkopdracht, verminderd met de eventuele verplaatsingsvergoedingen, per diems, hotelovernachtingen en andere aanverwante kosten, mag de leverancier het verschil slechts bijkomend factureren mits Communicatiebureau Déesse bvba hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord gaat.

 7. Communicatiebureau Déesse bvba betaalt facturen enkel per SEPA-overschrijving. Daartoe dient de factuur van de leverancier de IBAN- en BIC-code van zijn rekening te vermelden, bovenop de andere wettelijke vermeldingen en correcte identificatiegegevens van Communicatiebureau Déesse bvba. Ontbreken deze vermeldingen, dan zal Communicatiebureau Déesse bvba niet overgaan tot betaling en kan de leverancier Communicatiebureau Déesse bvba hier niet voor in gebreke stellen. In overleg met de leverancier kan een andere betaalwijze overeengekomen worden. Eventuele bankkosten zijn desgevallend ten laste van de leverancier.
 8. Het is een leverancier van Communicatiebureau Déesse bvba verboden om zonder het voorafgaandelijke schriftelijke akkoord van Communicatiebureau Déesse bvba een opdracht uit te besteden aan een derde leverancier.
 9. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. Enkel de Nederlandstalige versie van onderhavige aankoopvoorwaarden zullen aangewend worden ter interpretatie.
 10. Het Belgische recht is van toepassing op alle bestellingen en geleverde diensten.
 11. De nietigheid van een of meerdere bepalingen van onderhavige aankoopvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.