NL | FR | EN

Blogpost

Belgisch-Nederlands versus Nederlands-Nederlands

Verkoopvoorwaarden Déesse

 1. Facturen dienen uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldag te worden betaald per overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer. Andere manieren van betaling dienen voorafgaandelijk uitdrukkelijk te worden goedgekeurd door Communicatiebureau Déesse bvba. Eventuele bankkosten worden door de klant gedragen.
 2. Voor tolkopdrachten worden de onderhavige algemene voorwaarden aangevuld met de bijzondere voorwaarden inzake tolkopdrachten.
 3. Klachten dienen per aangetekend schrijven te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van Communicatiebureau Déesse bvba, binnen vijf werkdagen na de levering van de dienst. Het indienen van een klacht kan geenszins de opschorting van de betalingsverplichting van de klant inhouden. Indien Communicatiebureau Déesse bvba en de klant niet tot een minnelijk vergelijk komen, wordt het geschil voorgelegd aan de arbitrageraad van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. Het advies van de arbitrageraad is bindend. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien, zijn ten laste van de klant. Indien Communicatiebureau Déesse bvba in het gelijk wordt gesteld, kan Communicatiebureau Déesse bvba aanspraak maken op een nader te bepalen schadevergoeding vanwege de klant. Indien Communicatiebureau Déesse in het ongelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid van Communicatiebureau Déesse bvba beperkt zoals bepaald in punt 14 van de onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Gedeeltelijke betaling van het factuurbedrag houdt geen protest in. Formeel protest dient aangetekend te worden zoals hierboven onder punt 2 besproken.
 5. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra de klant het aanbod van Communicatiebureau Déesse bvba aanvaardt en Communicatiebureau Déesse bvba bevestigt dat de bestelling van de klant uitgevoerd kan worden. Indien de klant het aanbod van Communicatiebureau Déesse bvba aanvaardt, aanvaardt hij eveneens uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Communicatiebureau Déesse bvba.
 6. Elk aanbod en elke offerte van Communicatiebureau Déesse bvba zijn louter informatief en kunnen geenszins een verbintenis inhouden voor Communicatiebureau Déesse bvba, zolang Communicatiebureau Déesse bvba de aanvaarding van het aanbod door de klant niet bevestigd heeft. Aanbiedingen en offertes voor tolkopdrachten zijn geldig zolang Communicatiebureau Déesse bvba beschikbare tolken en/of materiaal heeft. Hoe dan ook zijn aanbiedingen en offertes van Communicatiebureau Déesse bvba, zowel voor tolkopdrachten als voor schriftelijke opdrachten, maximum een maand geldig.
 7. De door Communicatiebureau Déesse bvba opgegeven levertermijnen zijn louter indicatief en verbinden Communicatiebureau Déesse bvba op geen enkele manier. Communicatiebureau Déesse bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een niet-nageleefde levertermijn.
 8. Tolkopdrachten worden geacht te zijn geleverd na afloop van de vergadering of bijeenkomst, wanneer de tolken en/of technici de leveringsplaats van de opdracht verlaten. Schriftelijke opdrachten worden geacht te zijn geleverd zodra Communicatiebureau Déesse bvba de bestelde werkzaamheden elektronisch verstuurt naar de klant, dan wel de bestelde werkzaamheden op een fysieke drager op de bus doet.
 9. Bevestigde schriftelijke opdrachten die binnen een werkdag vóór de afgesproken levering worden afgezegd door de klant, worden integraal gefactureerd. Bevestigde schriftelijke opdrachten die vóór voormelde termijn worden afgezegd door de klant, worden gefactureerd afhankelijk van de verrichte werkzaamheden.
  Tolkopdrachten die door de klant worden geannuleerd nadat de bestelling werd aanvaard en bevestigd, worden gefactureerd volgens volgend schema:
  – annulatie tussen de bevestiging van de opdracht en zes werkdagen vóór de eerste dag van de tolkopdracht: 50% van het voorziene factuurbedrag;
  – annulatie binnen vijf werkdagen vóór de eerste dag van de tolkopdracht: 100% van het voorziene factuurbedrag.
 10. Bij niet-betaling uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldag, is vanaf de vervaldag, per begonnen maand, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% per maand van het factuurbedrag verschuldigd, alsook een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 150) als schadebeding, bovenop een administratieve kost van € 10. De laattijdige betaling van het bedrag in hoofdsom houdt geen kwijtschelding in van de voormelde extra kosten.
 11. In geval van wanbetaling, insolventie of faillissement in hoofde van de klant, zijn alle openstaande schulden van de klant onmiddellijk opeisbaar, zelfs de schulden die voortvloeien uit niet-vervallen facturen. Desgevallend behoudt Communicatiebureau Déesse bvba zich het recht voor de lopende en toekomstige prestaties voor onbepaalde tijd op te schorten, onverminderd het recht voor Communicatiebureau Déesse bvba om onmiddellijke betaling te vorderen voor de opgeschorte werkzaamheden en leveringen.
 12. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. Enkel de Nederlandstalige versie van onderhavige algemene voorwaarden zullen aangewend worden ter interpretatie.
 13. Communicatiebureau Déesse bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertalingen of teksten die na de levering buiten haar wil om en/of zonder haar goedkeuring worden gewijzigd.
 14. Communicatiebureau Déesse bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een dienst niet geleverd, dan wel te laat geleverd wordt door een geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: geen of laattijdige aanlevering door een leverancier van Communicatiebureau Déesse bvba, elektriciteitspannes, overstromingen, stakingen, lock-outs, hardship, gebrekkige of onmogelijke toegang tot het internet of telecomnetwerk en defect rollend materieel. Communicatiebureau Déesse bvba kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit onjuiste instructies van de klant.
 15. Indien Communicatiebureau Déesse bvba om welke reden dan ook aansprakelijk wordt geacht voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de factuur, de offerte of, bij gebreke daaraan, het voorziene factuurbedrag.
 16. De klant aanvaardt dat Communicatiebureau Déesse bvba zonder voorafgaand overleg de opdracht kan uitbesteden aan een of meerdere derde dienstverleners.
 17. Diefstal, verlies of beschadiging van het geleverde materiaal, vanaf het ogenblik waarop het materiaal aan de klant overhandigd wordt of op de plaats van de werkzaamheden wordt geleverd, totdat het materiaal opnieuw is overhandigd aan Déesse of aan de derde dienstverlener die eigenaar is van het materiaal, zijn volledig ten laste van de klant.
 18. Het Belgische recht is van toepassing op alle bestellingen en geleverde diensten.
 19. De eventuele aankoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 20. De nietigheid van een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.